ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

prow

Typ operacji :                                            „Gospodarka wodno-ściekowa „

Nazwa operacji :                                       „Budowa zewnętrznej sieci  kanalizacji sanitarnej – wieś Śmiechowice”

w ramach poddziałania :                         „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową                                                                       wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie                                                                                     odnawialną i w oszczędzanie energii”

Cel operacji :                                             Rozwój infrastruktury technicznej w miejscowości Śmiechowice poprzez                                                                                  budowę zewnętrznej sieci sanitarnej.

Nazwa działania:                                     „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju                                                                      Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane efekty rzeczowe operacji:  6,0775 km – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.
                                                                  63 szt. – liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych.

Okres realizacji operacji:                       2020 - 2021

Wartość dofinansowania:                      1 203 872 zł. , tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

 efrow

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00