ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ŚMIECHOWICE SP. Z O.O.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

ustalona na okres 3 lat obowiązująca  od 26.11.2021

WODA

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

Grupa I

cena 1m³ pobranej wody

3,81

4,11

zl/m³

opłata abonamentowa na odbiorcę

3,12

3,37

zł/miesiąc

ŚCIEKI

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

brutto

1

Grupa I

cena 1m³ pobranej wody

6,19

6,69

zl/m³

opłata abonamentowa na odbiorcę

8,70

9,40

zł/miesiąc

 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel i usługi w zakresie:

1)  pobór, uzdatnianie i  dostarczanie wody  PKD 36.00.Z,

2)  odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,

3)  wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych. Gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 43.22.Z,

4)  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,

5)  pozostała działalność wspomagająca działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 82.99.Z,

6)  zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,

7)  obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z,

8)  działalność związaną z rekultywacją i pozostała działalnością usługową związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z,

9)  działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30 Z,

10)  pozostałe sprzątanie PKD 81.29 Z,

Zarząd:

Prezes Zarządu – Jacek Chabior

tel. 77 411 96 60

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący  – Artur Kotara

Członek Rady Nadzorczej – Mirosław Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Huczyński

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o. o.
Śmiechowice  20
49-314 Pisarzowice
telefon: 77/ 411-96-60
telefon alarmowy: 608-024-564

 

Oczyszczalnia Ścieków w Mąkoszycach
ul. Kościelna
49-315 Mąkoszyce
telefon 77/412-43-16 w godzinach od 8.00 do 12.00